- - Gjelder for studieåret 2000/2001 - -


SIV 5802 Interkulturell kommunikasjon: Tysk 2

Studium
Siviløkonomstudiet 1. år

Kursansvarlig
Egil Schanke

Institutt
Kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vinter

Vekttall
Totalt 4 for høst-, vinter- og vårterminen
Mål
Målet med emneområdet er å gi studentene både generelle språkferdigheter, spesielle språkferdigheter og kulturforståelse. Med generelle språkferdigheter menes evne til å bruke tysk språk i praktisk kommunikasjon både muntlig og skriftlig. Med spesielle språkferdigheter menes tilsvarende innen økonomisk-administrativt fagspråk. Kulturforståelse defineres som innsikt i tyskspråklige lands historie, politiske modeller, arbeids- og næringsliv samt etterkrigstidens litteratur.

Mål for kurset
Kurset skal gi en innføring i tysk Landeskunde og en videreføring i skriftlig fagkommunikasjon.


Forkunnskaper
SIV 5801

Obligatorisk litteratur
Høivik, Heidi von Weltzien og Egil Schanke. 1998. Ausgewählte Themen zur Wirtschafts- und Landeskunde der BRD. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
Frønsdal, Harald. 1996. Tysk grammatikk med øvinger. 4. utg. Oslo: Cappelen.
Schanke, Egil. 2000. Norsk-tysk/tysk-norsk økonomisk ordbok. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Westermann. 2000. Gutes Deutsch - Gute Briefe. Brauschweig: Westermann Schulbuchverlag.
Aktuelle tekster, utdelt av kurslederen.

Anbefalt litteratur

En større tysk-tysk ordbok.

Emneoversikt
Landeskunde
Språkstrukturer og skriftlig kommunikasjon

Dataverktøy
Dataverktøy inngår ikke i kurset.

Gjennomføring
27 timer forelesning. Undervisningen baseres hovedsakelig på gruppearbeid og individuelle presentasjoner. Det forutsettes at studentene er godt forberedt til timene.

Eksamen
Terminprøver
To av de siste tre innleveringene i terminen bør være av godkjent kvalitet og fungerer som kursets terminprøve. Sudenter som ikke får to innleveringer godkjent, må arbeide intensivt med faget for å kunne følge med i den videre progresjonen.
Eksamen
Ingen egen eksamen i dette kurset. Skriftlig eksamen ved slutten av vårterminen 1. klasse.


Eksamenskode(r)
Se SIV 5803

Hjelpemidler til eksamen
Se SIV 5803

Kontinuasjon
Se SIV 5803