GJELDER FOR STUDIEÅRET 2007/2008

BØK 2603 Konsernregnskap

Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
NorskMål
Studentene skal kunne utarbeide konsernregnskap på grunnlag av årsregnskaper avlagt av foretak som inngår i et konsern. De skal også beherske regnskapsmessige problemstillinger knyttet til innarbeiding av andeler i tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter.

Forkunnskaper
Regnskapskurs som går tidligere i studiet eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bettmo, Helge ... [et al.]. 2007. Konsernregnskap. Oslo : Den norske revisorforening
Sørensen, T., J.L. Rasmussen og R. Kristensen. 2006. Årsregnskap: Oppgavesamling med løsningsforslag. 6. utg. Oslo : Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Huneide et al. Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utg. Oslo : Gyldendal akademisk

Emneoversikt
  • Definisjon av konsern
  • Bruk av regnskapsprinsipper i et konsern.
  • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
  • Interne transaksjoner i konsernregnskap
  • Behandling av minoritetsinteresser
  • Utsatt skatt i konsernregnskap
  • Salg av datterselskap
  • Trinnvis kjøp og trinnvis salg av aksjer
  • Andeler i tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter.
  • Metodeanvendelse i investors separate årsregnskap.

Dataverktøy
Det er ingen krav om bruk av dataverktøy i kurset konsernregnskap.

Gjennomføring
Forelesning og oppgavegjennomgang over 36 timer.

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre times individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 26031 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 2603 Konsernregnskap, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok


Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamen