GJELDER FOR STUDIEÅRET 2008/2009

Spesialisering: Prosjektledelse


Kursansvarlig
Jan Evensmo

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng / ECTS Credits
30

Prosjektet som begrep og virksomhet er like gammelt som det siviliserte, sosiale menneskelige samfunn. Ikke desto mindre blir det moderne samfunns virksomhet i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter. Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked.

Spesialiseringen består av følgende kurs:
DST 2533 Prosjektledelse15 studiepoeng
DIP 2530 Bacheloroppgave i prosjektledelse 15 studiepoeng


Mål
Spesialiseringen skal gi studenten et grundig kjennskap til de forskjellige elementene innen det moderne prosjektfaget. Studenten skal lære hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. Begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering, ledelse skal gis en solid teoretisk forankring hos studenten. Studenten skal også bli kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder utformes og gjennomføres i praksis. Videre skal studentene utvikle visse praktiske ferdigheter i å planlegge, organisere og følge opp prosjekter slik at fastsatte prosjektmål oppnås.


Forkunnskaper
Studenten må ha gjennomført de to første årene av Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller Bachelorstudiet i markedsføring.

Obligatorisk litteratur
Andersen, Erling S., Kristoffer V. Grude and Tor Haug. 2004. Målrettet prosjektstyring. 5. utg. Bekkestua: NKI-forlaget
Briner, W., C. Hastings og M. Geddes. 2000. Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal akademisk forlag
Husby, Otto, H. Kilde, O. J. Klakegg, O. Torp, S. R. Berntsen, K. Samset. 1999. Usikkerhet som gevinst : styring av usikkerhet i prosjekter. Trondheim: Norsk senter for prosjektledelse
Jessen, Svein Arne. 2002. Prosjektadministrative metoder. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk
Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. 2008. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget
Mantel, Samuel J. Jr... [et.al.].. 2008. Project management in practice. 3rd ed. Hoboken,N.J.: John Wiley.


Anbefalt litteratur
Burke, Rory. 2003. Project management : planning and control techniques. 4th ed. Chichester : Wiley
Gray, Clifford F. and Erik W. Larson. 2008. Project management : the managerial process. 4th ed. Boston: McGraw-Hill
Jessen, Svein Arne. 2005. Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget
Kerzner, Harold. 2006. Project management : a systems approach to planning, scheduling and controlling. 9th ed. Hoboken, N.J. : Wiley
Kolltveit, Bjørn J. og Torger Reve. 2002. Prosjekt : organisering, ledelse og gjennomføring. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget
Meredith, Jack R. og Samuel J. Mantel. 2006. Project management : a managerial approach. 6th ed. Hoboken, N.J. : Wiley
Mikkelsen, Hans, og Jens. O. Riis. 2005. Grundbog i prosjektledelse. 8. udg. Rungsted : Prodevo. (NB: dansk!)
Rolstadås, Asbjørn. 2006. Praktisk prosjektstyring. 4. utg. Trondheim: Tapir akademisk.
Westhagen, Harald ... [et.al.].. 2002. Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse. 5. utg.. Oslo: Gyldendal akademisk.


Emneoversikt
Kurset består av åtte moduler, og undervisningen gjennomføres normalt som åtte samlinger av 3 dager (kan avvikes). Modulene består av følgende temaer:

1. Prosjektkonseptet
2. Prosjektplanlegging – Overordnet
3. Prosjektplanlegging – Detaljert
4. Prosjektorganisering
5. Prosjektusikkerhet
6. Prosjektgjennomføring og oppfølging
7. Prosjektledelse og prosjektlederen
8. Prosjektet – Strategisk perspektiv

Ved undervisningsstart vil det foreligge detaljert pensumplan som knytter modulene til litteraturen og de enkelte kapitler.
Modulenes innhold kan i stikkords form beskrives som følger:

1. Prosjektkonseptet
Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser. Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm.
Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.

2. Prosjektplanlegging – Overordnet
Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger? Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging. Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).

3. Prosjektplanlegging – Detaljert
Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoA- og AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart. Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging. Prosjektbudsjett og –økonomi.
Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.

4. Prosjektorganisering
Prosjekt vs linje. Organiseringsmodeller/prinsipper. Ansvarskart. Styringsgruppen. Prosjektlederen. Valg av prosjektorganisasjon for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.

5. Prosjektusikkerhet
Hva kan være usikkert i prosjekter? Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter. Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk. Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT). Fastsettelse av sikkerhetsmarginer. Beslutninger under usikkerhet. Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..

6. Prosjektgjennomføring og oppfølging
Hva kan gå galt i prosjekter? Styringsteori/kybernetikk/kontroll. Styringsfaktorer. Plan og virkelighet. Avviksanalyse. Hva avviker? Hvordan avviker det? Hvorfor avviker det? Har avviket noen betydning? Skal avviket elimineres og eventuelt hvordan? Planlegging som kontinuerlig prosess. Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, ”Earned Value”, S-kurver.

7. Prosjektledelse
Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon. Informasjon og kommunikasjon. Prosjektkultur. Samarbeid og konflikt. Møter. Gjennomføring av prosjektmøter.

8. Prosjektet - Strategisk perspektiv
Strategisk virksomhetsplanlegging. Valg av prosjekter. Prosjekt og program. Multiprosjektplanlegging. Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid. Prosjekt-”skoler”. Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng.

Dataverktøy
Det oppmuntres til bruk av dataverktøy, blant annet i forbindelse med detaljplanlegging (nettverk). Den enkelte regionale høyskole vil bidra til å finne praktiske, lokale løsninger. Spesifikke dataverktøy er imidlertid ikke pensum.

Gjennomføring
Spesialiseringen består av to kurs:
DST 2533 Prosjektledelse 15 studiepoeng
DIP 2530 Bacheloroppgave i prosjektledelse 15 studiepoeng

DST 2533 Prosjektledelse
Kurset undervises med 128 kurstimer over to semestre. Gjennomføringen skjer ved forelesninger supplert med gruppearbeid, eventuelt gjesteforelesere.

Kurset gjennomføres med to undervisningskurs:
- DST 2534 Prosjektledelse 1 - høst
- DST 2535 Prosjektledelse 2 - vår

DIP 2530 Bacheloroppgave i Prosjektledelse
Bacheloroppgavearbeidet skal være nært tilknyttet utviklingen av prosjektfagets teoretiske rammeverk. Studenten skal gjennom kontakt, analyse og arbeid med et eller flere konkrete prosjekter internalisere fagets begreper og sammenhenger, slik at overgangen til praktisk prosjektarbeid etter studietiden skal bli så effektiv som mulig. Studenten skal også lære hvordan profesjonelt utredningsarbeid på solide faglige, tildels vitenskapelige premisser foregår.

Kurset gjennomføres over to semestre og består av fem komponenter:
- Vitenskapsteori, forelesninger 8 timer
- Utredningsmetodikk, forelesninger 12 timer
- Veiledning, kollektivt, integrert i forelesningene i DST 2533
- Veiledning, individuelt, 3 timer totalt for hver studentgruppe, utføres i forbindelse med samlingene i DST 2533
- Seminarer (etter behov)
Bacheloroppgaver til studenter i bachelor i markedsføring skal inkludere et markedsføringsproblem og teori fra markedsføringsfaget.

For mer informasjon om utarbeidelse av Bacheloroppgave vises det til viktig studiumspesifikk informasjon i studiehåndboken på web.

Kurset gjennomføres med to undervisningskurs:
- DIP 2531 Bacheloroppgave i prosjektledelse 1 - høst
- DIP 2532 Bacheloroppgave i prosjektledelse 2 - vår


Eksamen
DST 2533 Prosjektledelse
Studentene skal i grupper (fortrinnsvis de samme grupper som skriver Bachelor oppgave sammen), i løpet av siste modul i høstsemestret, innlevere en skriftlig presentasjon og gi en muntlig presentasjon i klassen av et tema gitt tidligere på høsten. Det gis karakter Bestått/Ikke bestått på presentasjonen.
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vil omfatte alle forhold som er forelest og drøftet i undervisningen, slik at studentene må forvente å bli prøvet i alle emneområdene som inngår i spesialiseringen.

DIP 2530 Bacheloroppgave i Prosjektledelse
Kurset avsluttes med innlevering av en bacheloroppgave. Grupper på inntil tre studenter kan levere en felles Bacheloroppgave.


Eksamenskode(r)
DST 25331 Prosjektledelse, skriftlig og muntlig presentasjon, som må bestås for å oppnå karakter i kurset DST 2533, 15 studiepoeng.
DST 25332 Prosjektledelse, eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset DST 2533, 15 studiepoeng.
DIP 25301 Bacheloroppgave i prosjektledelse, teller 100% for å oppnå karakter i kurset DIP 2530, 15 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
Ved skriftlig eksamen er BI-definert eksamenskalkulator er tillatt.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Kurs- og eksamensoversikt for spesialisering 30 studiepoeng
KurskodeEksamens-
kode
Eksamensbetegnelse
Prosentandel
av kurset:
Eksamen
Semester
DST 2533DST 25331Prosjektledelse - presentasjon muntlig og skriftlig
0%
M
Høst
DST 2533DST 25332Prosjektledelse - skriftlig eksamen
100%
E 5t
Vår
DIP 2530DIP 25301Bacheloroppgave i prosjektledelse
100%
D
Vår
D = Bacheloroppgave, E = Skriftlig eksamen, M = Oral presentation

OBS! For kontinuajonsstudenter
KurskodeEksamens-
kode
Eksamensbetegnelse
Prosentandel av kurset:
Eksamen
Semester
DST 2530DST 25301Prosjektledelse
100%
E 5t
Vår
Kontinuasjon siste gang våren 2009
DIP 2530DIP 25301Bacheloroppgave i prosjektledelse
100%
D
Vår