GJELDER FOR STUDIEÅRET 2009/2010

MRK 2603 Mediestrategi

Kursansvarlig
Stein Erik Selfors

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


Mål
Kursets hovedmål er å øke studentenes kunnskaper om mediekanalers egnethet som bærer av markedskommunikasjon for næringslivet. Kurset vil gi en grundig innføring i ulike mediekanalers kvalitative og kvantitative egenskaper. Med den grunnkunnskapen har kurset som formål å bidra til økt forståelse for reklame og medievalg som et strategisk verktøy i kampen om kunder. Kurset fokuserer også på den høye endringstakten i mediebildet og hvordan det nødvendigvis virker inn på reklamekjøperes strategiske og taktiske valg.

Forkunnskaper
Studentene må ha grunnleggende forståelse fra kursene MRK 9710 Medier og kommunikasjon og MRK 2531 Markedskommunikasjon eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Belch, George E. and Michael A. Belch. 2008. Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective. 8th ed. Boston, Mass. : McGraw-Hill. 6, 10-13, 15.
Nyeng, Frode. 2002. Etikk og økonomi : en innføring. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 4: Markedet som sosial praksis
Ottesen, Otto. 2005. Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunikasjon. København : Handelshøjskolens forlag ; Oslo : Universitetsforlaget. Kapittel 13: Utvikling av mediestrategien: Oppgave, medier og medieegenskaper


Artikler:
Carlin, Ira. 2005. A Vision of Media Planning in 2010. Journal of advertising research. Volume 45, issue 1. 2-4
Koi, Hanjun. 2005. Internet uses and gratifications. Journal of advertising. Volume 34, issue 2. 57-70
McQuarrie, Edward F. 2005. Indirect persuasion in advertising. Journal of advertising. Volume 34, issue 2. 7-20
Plummer, Joseph T. 2005. Why look into Media Planning. Journal of advertising research. Volume 45, issue 1
Putrevu, Sanjay. 2004. Communicating with the sexes. Journal of advertising. Volume 33, issue 3. 51-62
Tauder, Arthur R. 2005. Getting ready for the next generation of marketing communication. Journal of advertising research. Volume 45, issue 1. 5-8
Vernette, Éric. 2004. Targeting Women's Clothing Fashion. Opinion Leaders in Media Planning: An Application for Magazines.. Journal of advertising research. Volume 44, issue 1. 90-107
(Alle artiklene kan lastes ned fra bibliotekets elektroniske tidsskriftssamling)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Blindheim, Trond, Gorm Kunøe og Beathe Stangeland. 2001. Utendørsreklame. Oslo: ScanForum
Helgesen, Thorolf og Terje Gaustad. 2002. Medieøkonomi : strategier, markedsføring, medierettigheter. Nesbyen: Stølen
Aalberg, Toril og Eiri Elvestad. 2005. Mediesosiologi. Oslo : Samlaget


Emneoversikt
  • Budskap og mediekanal
  • Planlegging og strategi
  • TV som annonsekanal
  • Radio som annonsekanal
  • Dagspresse som annonsekanal
  • Kulørt presse og fagblader som annonsekanal
  • Andre kanaler; kino, board, utendørsreklame, o.a.
  • Interaktive medier
  • Responsfunksjoner
  • Etiske refleksjoner

Dataverktøy
Microsoft Office Word.

Gjennomføring
Forelesninger 36 timer. Første halvdel av kurset består av en teoretisk gjennomgang av hoveddelene av pensum. Etter første halvdel av forelesningsrekken vil studentene møte gjesteforelesere som er praktikere i markedet.

Eksamen
Eksamen består av en fagoppgave over to uker. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

Eksamenskode(r)
MRK 26031 Fagoppgave, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MRK 2603 Mediestrategi, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
Studenter som tidligere har gjennomført kurset med annen evalueringsform, kontinuerer i nåværende eksamensform (fagoppgave).


Tilleggsinformasjon
I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs. Dette kurset undervises siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.