GJELDER FOR STUDIEÅRET 2010/2011

MRK 2600 Kampanjeplanlegging

Kursansvarlig
Cecilie Staude

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset bygger på analytisk og praktisk kunnskap om bruk av integrert markedskommunikasjon for å styrke virksomhetens posisjon og salg i et marked. Gjennom kurset skal studentene utvikle en integrert kommunikasjonskampanje for en kunde, samt lage en formell kampanjepresentasjon som skal presenteres skriftlig og muntlig for en jury på BI.

Mål
Studentene skal bevisstgjøres og bli fortrolige med sentrale metoder, analyser og arbeidsprosedyrer i forbindelse med planlegging, implementering og kontroll av en integrert kommunikasjonskampanje.

Forkunnskaper
Studentene bør ha gjennomført andre år av Bachelorstudiet i markedskommunikasjon eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kitchen, Phillip J. 2004. Integrated marketing communications : a primer. London : Routledge. 208

Annet:
Samling av artikler som vil bli navngitt på blackboard


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2004. Metode og dataanalyse : med fokus på beslutninger i bedrifter. Kristiansand : Høyskoleforlaget
Schiffman, Leon G., Leslie Lazar Kanuk and Håvard Hansen. 2008. Consumer behaviour : a European outlook. European ed. Harlow : Prentice Hall Financial Times
Smith, Ronald D. 2009. Strategic planning for public relations. 3rd ed. New York : Routledge. 400


Emneoversikt
 • Kampanjeprosessen – oppbygging av kampanjeplan
 • Forarbeid - innsamling av data og dataanalyse
 • Valg og utforming av problemstilling
 • Virkemiddelstrategi
 • Mål
 • Målgruppeanalyse
 • Budskapsanalyse
 • Kanalvalg og implementeringsstrategi
 • Budsjett
 • Effektmålinger og evaluering
 • Presentasjon av endelig kampanje

Dataverktøy
Studentene må ha basiskunnskaper i Microsoft Office programmene Word, Power Point og Excel. De må også ha kunnskap om og kunne bruke Internett.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over 54 timer fordelt på forelesninger og gruppearbeid. Gruppearbeidet er knyttet til at studentene skal utarbeide en kommunikasjonskampanje for en reell oppdragsgiver. Det endelige kampanjeforslaget skal presenteres skriftlig og muntlig for en jury avslutningsvis i kurset. Studentene må arbeide i grupper med tre til fire (3 - 4) studenter pr. gruppe. Foreleserne vil fungere som veiledere for de ulike gruppene gjennom hele kurset.


Eksamen
Karakter i kurset baserer seg på prosessevaluering med følgende elementer; en skriftlig prosjektoppgave, som i dette tilfellet er selve kampanjeforslaget, som også skal presenteres muntlig for en jury bestående av interne og eksterne personer. Det skriftlige kampanjeforslaget teller 70% av endelig karakter, den muntlige presentasjonen teller 30 % av endelig karakter i kurset - tilsammen 100 % av endelig karakter i kurset. Prosjektoppgaven utleveres ved oppstart av kurset. Muntlig presentasjon og innlevering av skriftlig prosjektoppgave gjennomføres ved avslutning av kurset.

Eksamenskode(r)
MRK 26002 – Prosesseksamen som teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MRK 2600 Kampanjeplanlegging, 9 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs. Dette kurset undervises siste gang våren 2011. Deretter tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester tom. våren 2013.
Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt. Studenter som tidligere har gjennomført eksamenskode MRK 26001 Prosjektoppgave må nå ta ny eksamensform.


Tilleggsinformasjon