GJELDER FOR STUDIEÅRET 2011/2012

INF 2025 Informasjonslogistikk og kunnskapsledelse

Kursansvarlig
Svein Lund

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset informasjonslogistikk og kunnskapsledelse er et programspesifikk kurs på bachelorstudiet i økonomi og IT-ledelse. Kurset er plassert i studiets andre år. Kurset tar utgangspunkt i lederes informasjonsbehov i forhold til de beslutningene de skal ta. Sentralt i kurset er begrepene ”Business Intelligence” og kunnskapsledelse. Studentene skal gjennom intervjuer av bedriftsledere, kartlegge behov for analyseverktøy og kunnskapsstøttesystemer og vise hvordan informasjon til disse systemene kan samles inn, distribueres og presenteres til lederene.


Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Ha innsikt i begrepene Business Intelligence og kunnskapsledelse og anvendelse i av disse
 • Ha god oversikt over organisasjoners bruk av Business Intelligence og kunnskapsledelse
 • Være kjent med modeller og verktøy som benyttes i Business Intelligence og kunnskapsledelse.

Ferdighetsmål
 • Kunne ta i bruk kunnskapsledelse og Business Intelligence innenfor en organisasjon
 • Kunne utvikle og beskrive løsninger innen fagområdet

Holdningsmål:
 • Bevissthet om hvordan ulike typer av system- og arkitekturvalg har innvirkning på sårbarhet, risiko, innovasjonsevne og fleksibilitet.
 • Etablere holdninger til bruk av åpne standarder

Forkunnskaper
INF 3402 IT i organisasjoner eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gottschalk, Petter. 2004. Informasjonsteknologi I kunnskapsledelse. Universitetsforlaget
Laudon, Kenneth C., Jane P. Laudon. 2011. Management information systems : managing the digital firm. 12th ed. Pearson Education
Turban, Efraim ... [et al.]. 2011. Business intelligence : a managerial approach. 2nd ed., International ed. Prentice Hall


Anbefalt litteratur
Bøker:
Howson, Cindi. 2008. Successful business intelligence : secrets to making BI a killer app. McGraw-Hill

Emneoversikt
Business Intelligence:
 • Lederatferd og informasjonsstøtte til ledere
 • Mintzbergs analyse av lederroller
 • Lederes informasjonsbehov
 • Business Intelligence som ledelsesverktøy
 • Teorier omkring og karakteristika av Business Intelligence
 • Business Intelligence og konkurransefortrinn
 • Implementering av Business Intelligence systemer
 • Innsamling og distribusjon av informasjon
 • Datavarehus
 • Data Mining
 • Analyse og datavisualisering
 • Kuber og OLAP (On-line Analytical Processing)
 • Nyutvikling og videreutvikling av løsninger for ledere
 • Intervju som metode for datainnsamling, analyse av intervjudata
 • Analysemetoder for kvalitativ data

Kunnskapsledelse
 • Kunnskap i bedrifter
 • Begrepet kunnskap
 • Kunnskapsledelse
 • Kunnskapsrepresentasjon
 • Metoder i kunnskapsledelse
 • Valg av metoder i kunnskapsledelse
 • Kunnskapsforvaltning
 • Kunnskap som ressurs
 • Forretningsstrategi og kunnskapsstrategi
 • Sammenheng mellom kunnskapsforvaltning og Business Intelligence
 • IT-støttet kunnskapsledelse
 • Systemer på intranett og ekstranett
 • Kunnskapsstøttesystemer


Dataverktøy
Studentene skal gis en introduksjon til et moderne analyseverktøy. Excel.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 timer undervisningssesjoner. Undervisningssesjonene vil være en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, casediskusjon og studentpresentasjoner. Læreprosessen omfatter bl. a. forberedelser av intervjuer, analyse av data og eget arbeid med oppgaver.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i klasseromsundervisningen
36
Arbeid med forberedelser til og gjennomføring av intervjuer
40
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
64
Eget arbeid med IT-verktøy
20
Arbeid med prosjektoppgave
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på en prosjektoppgave.

  Prosjektoppgaven utleveres i første undervisningsuke, og kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Anbefalt gruppestørrelse er 3.


  Eksamenskode(r)
  INF 20251 - Prosjektoppgave som teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset INF 2025 Informasjonslogistikk og kunnskapsledelse, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon