GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3719 Matematikk valgfag


Kursansvarlig
Pål Lauritzen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter å ha fullført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper i enkelte emner som er viktige i finans, samfunnsøkonomi og statistikk. Studenten skal:


Ferdighetsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:
Holdningsmål
Studenten skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tekning, og innsett verdien av å arbeide nøyaktig og systematisk.

Forkunnskaper
Kurset bygger på MET 1180 Matematikk, eller MET 2910 Matematikk for økonomer.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Stirzaker, David. 1999. Probability and random variables : a beginner's guide. Cambridge University Press. Kapittel 1-6

Anbefalt litteratur
Bøker:
Sydsæter, Knut ... [et al.]. 2014. Further mathematics for economic analysis. 3rd ed. Financial Times/Prentice-Hall. Kap. 1, 5-6, 8

Emneoversikt
Dataverktøy
Benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over 45 timer. Det blir utarbeidet arbeidsprogrammer med oppgaver som studenten skal løse. Noen av oppgavene vil i etterkant bli gjennomgått i forelesningene.

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene og øke læringsutbyttet når oppgavene gjennomgås.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
45
Selvstendig arbeid med oppgaver
100
Lesning av pensumlitteratur
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ELE 37191 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3719 Matematikk valgfag - 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon