GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

MET 1180 Matematikk


Kursansvarlig
Eivind Eriksen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


Læringsmål
Kunnskapsmål:
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra , funksjoner i en og to variable , finansmatematikk, integrasjon og lineær algebra.

Ferdighetsmål:
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

Holdningsmål:
Studentene skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tenkning . Studentene skal også kunne reflektere over de resultatene han kommer fram til og kritisk kunne vurdere om de er rimelige.

Forkunnskaper
Matematikkunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sommervoll, Dag Einar. 2012. Matematikk for økonomifag. 2 utg. Gyldendal akademisk

Anbefalt litteratur
Bøker:
Sommervoll, Dag Einar. 2009. Mattespettboka. Gyldendal akademisk
Sommervoll, Dag Einar. 2012. Hjelper til matematikk for økonomifag. 2. utg. Gyldendal akademisk


Annet:
I tillegg til litteraturen vil det bli brukt tidligere eksamensoppgaver. Tilgjengelig gjennom BIs eksamensdatabase


Emneoversikt
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel på 36 timer og en videreføringsdel på 48 timer på våren, totalt 84 timer.


Introduksjonsdel - Gjennomføres i høstsemesteret.
Videreføringsdel - Starter etter innføringsdelen i høstsemesteret og fortsetter hele vårsemesteret.
Til hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. En del av oppgavene vil bli gjennomgått uken etter. Det er en forutsetting at studenten innen dette har arbeidet med oppgavene slik at oppgavegjennomgangen blir en tilbakemelding på studentens egen innsats.

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene, og øke læringsutbytte når oppgavene gjennomgås.

Anbefalt tidsbruk for studenten:
Time-
bruk
Aktivitet
Introduksjon
Videreføring
Deltagelse i undervisningen - Introduksjonsdel
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
10
Oppgaveløsning utenom forelesning
14
Deltagelse i undervisningen - videreføring
48
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
71
Oppgaveløsning utenom forelesning
73
Flervalgseksamen
3
Skriftlig eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
60
200

Eksamen
Endelig karakter i kurset baserer seg på følgende elementer;
Individuell innleveringsoppgave gis midtveis i høstsemesteret. Bedømmes bestått/ikke bestått.
Tre timers individuell flervalgseksamen eksamen gis i slutten av høstsemesteret, teller 30 % av endelig karakter i kurset
Fem timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av vårsemesteret, eksamen teller 70 % av endelig karakter i kurset

Alle delene må bestås for å få kurset godkjent, men eventuell kontinuasjon i en av delene kan gjøres separat.


Eksamenskode(r)
MET 11801 - Innleveringsoppgave, bedømmes med bestått/ikke bestått.
MET 11802 - Flervalgseksamen, eksamen teller 30% av endelig karakter i kurset MET 1180 Matematikk, 7,5 studiepoeng.
MET 11803 - Skriftlig eksamen, eksamen teller 70% av endelig karakter i kurset MET 1180 Matematikk, 7,5 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
MET 11802 Flervalgseksamen - Alle hjelpemidler + BI-godkjent eksamenskalkulator.
MET 11803 Skriftlig eksamen - BI-godkjent eksamenskalkulator.

Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


Kontinuasjon
Kontinuasjon i de enkelte deleksamener tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon